دریافت مراقبت را از خدمات بهداشتی عامه نداشته باشید. مراقبت های بهداشتی بدون هزینه میباشد. هر کسی که از مراقبت های بهداشتی عامه (بیمارستان, مراکز صحی) برخوردار نباشد خوش می آنید.

داکتــران و پرستاران دواطلب هستند و به زبان های انگلیسی و فنلنــــدی صحبت میکننـــــد. اگـــر شما به زبان های دیگــــر نیاز دارید لطفا یک دوست خود را با خود بیاورید که شما را کمک کرده بتواند.

اسم شما محــرمانه محفوظ است یعنی هیچ کسی نام و شهرت شما را به پولیس و یا به مقام های دیگـــری نخواهد داد. موقعیت و ســــــــاعت های کاری کلینیک مخفـــــــــی میباشــــــد.

جهت معلومات بیشتر لطفا زنگ بزنید, پیام بدهید و یا ایمیل کنید. یک داکتــــــر یا پرستار به تلیفون شما جواب خواهد داد و همچنین شما مینوانید یک ترجمان درخــــــواست کنیـــــــــــد.

 با ما به تماس شوید… 

                046 956 4199      

                 info@globalcliniclahti.fi